Generelt

 • Denne hjemmeside er ejet af Admill ApS, CVR 39423367, Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C, Denmark.
 • Økonomitjek.dk (herefter også: os, vi, vores, vores service) er optaget af at beskytte dine personoplysninger.
 • Denne politik (”Persondatapolitikken”) beskriver hvilke oplysninger vi indsamler om dig, når du besøger Økonomitjek, hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.
 • Du bedes venligst læse Persondatapolitikken igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Om os

 • Økonomitjek.dk er en prissammenligningsservice ejet af Admill ApS.
 • Admill ApS driver og ejer en lang række af sammenligningstjenester.

Vores forretning

 • Økonomitjek er en service, der hjælper forbrugeren med at sammenligne forskellige produkter, services og abonnementer udbudt af tredjeparter (”Udbyderne”). 
 • Vi skaffer gode priser og tilbud på områder som fx strøm/el, internet, mobilabonnement, TV/streaming, a-kasse og fagforening, måltidskasser, forsikring mv.
 • For at give dig denne service, er det, i nogle tilfælde, nødvendigt for os at indsamle dine relevante personoplysninger, herunder at videregive oplysningerne til Udbyderne.
 • Når du anvender vores service og er i dialog med os, henviser vi dig enten via et link direkte til Udbydernes hjemmeside, eller vi opretter direkte sammen med dig i telefonen på Udbydernes hjemmeside. Når du klikker på links fra sendt fra os til Udbyderne sendes dine oplysninger automatisk videre til den Udbyderne du har klikket på for at gøre det muligt for dig at gennemføre ordren direkte hos Udbyderne.
 • Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger i nedenstående.

Informationer vi indsamler direkte fra dig

 • Vi indsamler forskellige oplysninger om dig, når du tilmelder og anvender vores service
  • Almindelige oplysninger i form af dine kontaktoplysninger
  • Yderligere indhold oprettet af dig i forbindelse med vores spørgsmål ved hurtigere behandling og bedre service  
 • Prissammenligninger
  • Det er forskelligt fra produkt til produkt, hvad der er nødvendigt at oplyse, og vi beder kun om de oplysninger, der er relevante for at få et bedre tilbud eller oprettelse hos Udbyderne. Du oplyses i løbet af processen om obligatoriske og ikke-obligatoriske oplysninger og hvorfor. I nogle tilfælde beder vi dig om følsomme personoplysninger, som fx helbredsoplysninger eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold, når disse oplysninger er nødvendige for tilbuddet.
 • Markedsføring
  • Vi anvender din e-mail og din historik til at sende dig markedsføring.

Informationer vi indsamler fra tredjeparter

 • Vi indsamler i nogle tilfælde dine oplysninger hos tredjeparter.
 • Historik hos Admill ApS:
  • Hvis du har besøgt en af vores andre hjemmesider eller datterselskabers hjemmesider og delt dine oplysninger, kan disse oplysninger sammenkøres med vores, for at forbedre vores services.
 • Prissammenligning:
  • Nogle af dine indtastede oplysninger, vil vores systemer i nogle tilfælde være indrettet med henblik på at trække offentligt tilgængelige information fra en offentlig database. Vi gør det som en hjælp til dig, når du gerne vil foretage en prissammenligning. Det gælder fx. din adresse eller din bils generelle data, der kan trækkes fra motorregistret.
 • Aftaler mellem dig og Udbyderne:
  • Da Økonomitjeks forretningsmodel er bygget op omkring kommission på baggrund af de aftaler, der indgås mellem Udbyderne og dig, er det en del af vores behandling af dine personoplysninger, at vi deler oplysninger fra og med Udbyderne, som er nødvendige for, at vi kan identificere dig.

Behandlingsgrundlag

 • Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen (EU) 2016/679. Det betyder, at alle oplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig, behandles efter de behandlingsgrundlag, der findes i forordningen. Afhængig af, hvilken udbyder og produkt du kigger på, samt hvilke informationer vi indsamler, kan behandlingsgrundlaget variere.
 • Som udgangspunkt behandler vi dine oplysninger på baggrund af en aftale mellem dig og os, når du samtykker og godkender vores Vilkår for tjenesten og Persondatapolitikken, jf. Persondataforordningens artikel 6,1.(b)
 • Informationer som ikke er nødvendige for oprettelsen af vores service, indsamler vi typisk, fordi det er nødvendigt for, at du senere kan indgå en aftale med Udbyderne, jf. Persondataforordningens artikel 6, 1.(b) og (f).
 • I forbindelse med markedsføringen er vores behandlingsgrundlag altid dit specifikke samtykke, jf. Persondataforordningens artikel 6, 1.(a) og markedsføringslovens § 10, stk. 1. Samtykke gælder ligeledes, når vi behandler dine følsomme oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9, 2.(a).
 • Herudover er vi underlagt en række lovkrav, som kan gøre det nødvendigt for os at behandle dine oplysninger for at opfylde loven, fx bogføringsloven, jf. Persondataforordningens artikel 6, 1.(c).
 • Endelig forbeholder vi os til hver en tid at behandle dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores interesser i en juridisk tvist, jf. Persondataforordningens artikel 6, 1.(f) og artikel 9, 2.(f).

Sikkerhed

 • Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere i Danmark og EU-lande.
 • Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.
 • Vores hjemmeside har SSL certifikat, som giver en høj grad af sikkerhed. Trods det, har den tid vi lever i vist, at er ingen information 100 % sikker på internettet. Derfor bør fornødne sikkerhedsforanstaltninger på eget udstyr altid være up to date.

Opbevaringstid

 • Vi opbevarer dine data indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. I nogle situationer, kan det være vanskeligt på forhånd at give en specifik tidsramme.
 • Markedsføringssamtykke:
  • Slettes hurtigst muligt efter din afmelding.
 • Oplysninger givet i forbindelse med prissammenligninger:
  • Opbevares op til 5 år efter din anmodning om prissammenligninger til statisk brug. Vi anonymiserer så vidt muligt dine personoplysninger.
 • Skriftlige henvendelser fra dig
  • Opbevares indtil 6 måneder efter behandling er sluttet.
 • Samtaler med dig
  • Vi optager alle udgående samtaler med henblik på dokumentation. Samtaler lyttes kun i forbindelse med dokumentation og eventuelle uoverensstemmelser. Vi har en generel slettefrist på 3 måneder, hvorefter samtaler slettes, medmindre det konkret er nødvendigt at opbevare en samtale længere, f.eks. fordi der er opstået en tvist. Slettefrist håndhæves ved en automatisk slettefunktion i vores system,
 • Såfremt vi generelt har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores legitime interesser, herunder fx juridiske tvister, forbeholder vi os retten til at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.

Deling af dine oplysninger

 • Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at give dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:
  • Datterselskaber og deres hjemmesider
  • Udbyderne
  • Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os eller datterselskaber med IT eller andre tjenesteydelser
 • Hvis du indgår en aftale med en Udbyderne via vores service, vil alle oplysninger, som du har givet os eller Udbyderen i forbindelse med indgåelsen aftale, blive behandlet under Udbydernes egen persondatapolitik. Derfor foreslår vi, at du ser på Udbydernes persondatapolitik inden du indgår en aftale. Vi er ikke ansvarlige for Udbydernes anvendelse af dine oplysninger.
 • Vi deler også dine oplysninger med ovenstående eller andre tredjeparter, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for, at vi, eller datterselskaber, kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

Ret til indsigt i personoplysninger

 • Du kan på begæring til Admill ApS få indsigt i hvilke persondata, som vi behandler om dig og hvilken behandling, der finder sted, jf. persondataforordningens artikel 15. Du kan navnlig få adgang til følgende information:
 • Formålene med behandlingen
 • Berørte kategorier af personoplysninger
 • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til
 • Det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret
 • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos dig
 • Du kan derudover få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles. Denne ret kan dog være begrænset af hensyn til andre personers databeskyttelse, forretningshemmeligheder og til immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget, jf. persondataforordningens artikel 16.
 • Derudover har du ret til at få slettet personoplysninger om dig selv i henhold til persondataforordningens artikel 17, såfremt:
  • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet;
  • Du har trukket dit samtykke tilbage, og der ikke er et andet retsgrundlag for behandlingen;
  • Du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen;
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
  • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.
   Sletningen kan dog være begrænset i visse tilfælde. Navnlig kan sletning ikke ske, såfremt vi er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af personoplysninger eller det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige personoplysninger.

Tilbagetrækning af samtykke

 • Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke foretaget på Økonomitjek.dk, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 
 • Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Admills behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.
 • Hvis du trækker dit samtykke, vil Admill ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Admill er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Admill kun opbevare de oplysninger, som Admill er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig.
 • Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Admill har foretaget, indtil og før din tilbagetrækning af samtykket.

Indsigelse

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Admills behandling af dine persondata af grunde, der vedrører din særlige situation, såfremt behandlingen er baseret på artikel 6,1. (f) om interesseafvejning, jf. persondataforordningens artikel 21.
 • I så fald må vi ikke længere behandle personoplysningerne som er indtastet på Økonomitjek.dk, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Begrænsning

 • Du har ret til at få begrænset Admills behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:
 • Mens Admill behandler en indsigelse, som der er gjort imod rigtigheden af de personoplysninger, som vi behandler eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at vi har færdigbehandlet indsigelsen.
 • Admills behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene at anvendelsen af personoplysningerne begrænses.
 • Admill har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, 1., i perioden mens det kontrolleres, om Admills legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

Afmelding af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til info@oekonomitjek.dk